На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24

АНОТАЦІЯ

Колдин В. Я.

До 60 Ідентифікація при розслідуванні злочинів.

М., «Юр. ид. лит.», 1978. ,

144 з.

У книзі міститься системно-структурний аналіз процесу і об'єктів криміналістичної ідентифікації; визначаються компетенція і принципи взаємодії слідчого, фахівця, експерта при формулюванні питань перед судовою експертизою, плануванні дослідження, оцінці ідентифікаційної інформації; приводиться розроблена автором методика доведення з метою встановлення шуканого об'єкта. У ній розглядається також роль ідентифікації у встановленні і дослідженні причинного зв'язку і інших елементів складу, злочину.

Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих і середніх спеціальних юридичних учбових закладів.

До П002-058 ig9.78-~- 34C65

012(01)-78

Валентин Яковльович Колдін

"ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ"

Редактор Ю. І. Лукина

Обкладинка художника А. А. Смірнова

Художній редактор Е. П. З т у л і н а

Технічний редактор В. А.' Серякова Коректори В. Д. Рибакова, М. А. Суворіна

ИБ № 479

Здане в набір 14.12.77. Підписано в друк 22.05.78. А-02130.

Папір друкарська № 3. Формат 84Х1087за.

Гарнітура літературна. Друк високий.

Об'єм: усл. печ. л. 7,56; облік. изд. л. 8,04.

Тираж 15 000 екз. Замовлення 836. Ціна 50 коп.