Головна

всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 47 48 49 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 95 96 98 99 100 101 103 104 106 107 108 110 111 112 114 115 118 119 121 122 124 125 127 128 129 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146 147 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 185 187 188 189 190 192 193 195 196 197 199 200 201 203 204 205 206 208 209 211 212 214 215 216 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

СЛОВНИК

ABROGATION - (Скасування) Скасування закону або адміністративного акту

АСТЕ - (Акт) Письмовий документ, необхідний для встановлення або доказу юридичної ситуації

АСТЕ ADMINISTRATE - (Адміністративний акт) В формальному значенні - будь-яке рішення, вихідне від адміністративного органу влади.

У технічному значенні - будь-який акт публічного права, навіть, як винятку, вихідний від приватної особи.

АСТЕ JURIDICTIONNEL - (Судовий акт) Акт, вихідний від судового органу

АСТЕ JURIDIQUE - (Юридичний акт) Вияв волі, націлений на виробництво тих або інакших правових наслідків

ACTION EN JUSTICE - (Дія в суді) Право звертання в судову інстанцію з метою захисту своїх прав і своїх інтересів

ALIENATION - (Відчуження) Добровільна передача прав власності на яку-небудь річ іншій особі

ANNULATION - (Анулювання) Маючу зворотну силу скасування приватного або публічного юридичного акту адміністративного або судового характеру

APPEL - (Оскарження) Метод опротестування рішення, винесеного судовим органом першої інстанції, внаслідок чого справа передається на розгляд суду вищої інстанції

ARRET - (Постанова) Назва судових рішень, винесених судовими інстанціями другої і вищих рівнів

ARRETE - (Розпорядження) Виконавче рішення, що приймається міністрами і нижчими адміністративними органами влади

ASSIGNATION - (Виклик в суд) Судово-виконавчий акт, за допомогою якого позивач пропонує відповідачу разом з'явитися перед судом

AVIS - (Висновок) Юридичний термін, яким означається думка, що виноситься адміністративним органом у відповідь на запит консультативного характеру

BARREAU - (Адвокатура) Група адвокатів, приписаних до одному і того ж судовому органу високої інстанції

BIEN - (Майно) Загальний термін, вживаний до будь-якого права або будь-якої матеріальної речі, в зв'язку з якому можливо виникнення відносин власності

BONNE FOI - (Сумлінність) Поведінка, що демонструє чесність в розв'язанні юридичних питань і що дозволяє уникнути зіткнення з тими або інакшими жорсткими положеннями законодавства

BONNES MOEURS - (Добрі вдачі) Совокупность принципов і правил, устанавливаемих общественной моралью в данную конкретную епоху, соблюдение которих обусловливает правомерность тех или иних действий или юридических актов

BUDJET - (Бюджет) Законодательний или административний акт, посредством которого устанавливаются і утверждаются доходи і расходи различних государственних учреждений

CAPACITE - (Правоздатність і дієздатність) Здатність мати права і обов'язки і здатність їх самостійно здійснювати

CASSATION - (Касація) Анулювання вищою судовою інстанцією остаточного судового рішення останньої інстанції, що суперечить чинному законодавству

CENTRALISATION - (Централізація) Система державної адміністрації, відповідно до якої всі права по прийняттю рішень прямо або непрямо передаються центральному уряду

CHOSE - (Річ) Будь-який матеріальний предмет, до якого можуть застосовуватися суб'єктивні права

CIRCULAIRE - (Циркуляр) Службові інструкції, що направляються вищою адміністративною інстанцією нижчим в рамках ієрархічної структури влади і призначена для напряму їх діяльність по виконанню чинного законодавства

CLAUSE - (Умова) Будь-яке окреме положення юридичного акту, наприклад, угоди, договору, заповіти

CODE - (Кодекс) Зведення відповідних законів і адміністративних документів, що стосуються однієї і тієї ж гілки права або одного і того ж юридичного об'єкта

CONCESSION - (Концесія) Адміністративний контракт, по якому адміністративний орган доручає приватній особі або установі управління суспільною службою або будівництво і експлуатацію суспільної споруди; право приватного використання якої-небудь частки суспільного майна

CONFLIN D'ATTRIBUTION - (Конфлікт компетенції) Пов'язане з судовими повноваженнями зіставлення порядку звичайних судових органів порядку адміністративних судових органів

CONFLIT DE JURIDICTIONS - (Конфлікт юрисдикції) У внутрішньому праві - пов'язаний з судовими повноваженнями конфлікт між двома судовими органами, що відносяться до одному і того ж порядку судових органів

CONSENSUALISME - (Консенсуалізм) Принцип, відповідно до якого правомірність юридичних актів зумовлюється переважно тільки згодою з ними зацікавлених осіб з урахуванням вимог, що стосуються форми або процедур представлення даних актів

CONSTITUTION - (Конституція) Як правило, письмове зведення норм, пов'язаних з організацією політичних інститутів і розподілом повноважень між різними органами - носіями політичної влади в державі

CONTENTIEUX - (Конфліктний) Пов'язаний з судовим процесом або з тим, що може бути предметом судового процесу; що також стосується всіх процесів, пов'язаних з одним і тим же юридичним об'єктом або однією і тією ж областю права

CONTRAT - (Контракт) Вигляд угоди, метою якого є створення одного або декількох зобов'язань або здійснення переходу речового права

CONVENTION - (Угода) Будь-яка згода волі двох або декількох осіб, манлива за собою ті або інакші правові наслідки; в повсякденній мові терміни "контракт" і "угода" часто використовуються один замість іншого

COUTUME - (Звичай) Норма об'єктивного права, витікаюча з і загальновідомого звичаю, що устоявся, існуючого в даній конкретній соціальній групі

CREANCE - (Право вимоги) Особисте право, на основі якого одне обличчя може вимагати від іншого імені виконання послуги; цей термін більш широко використовується в справах, пов'язаних з передачею грошових сум

DECENTRALISATION - (Децентралізація) Система державної адміністрації, в рамках якої повноваження по прийняттю рішень розподілені між місцевими або функціональними підрозділами центральної влади, наділеними статусом юридичної особи і вільними від ієрархічної структури уряду

DECRET - (Декрет) Термін, вживаний виключно до загальних і індивідуальних виконавчих рішень, що підписуються або президентом Республіки, або прем'єр-міністром

DEFENDEUR - (Відповідач) Особа, проти якої збуджується судовий процес

DELAI - (Термін) Проміжок часу, протягом якого здійснюється та або інакша правова дія

DELIBERATION - (тертя і обговорення справи в колегіальному органі Також рішення або документ, прийняте колегіальним органом після їх обговорення

DEMANDEUR - (Позивач) Особа, збудлива процес проти іншої особи, званої відповідачем

DEPENS - (Судові витрати) Частина витрат, пов'язаних з ведінням процесу, які на вимогу позивача, що виграв процес можуть бути відшкодовані йому відповідачем, що програв, якщо інакше не встановлене рішенням суду

DESTINATION - (Призначення) Звичайне або загальноприйняте використання речі або майна

DESUETUDE - (Непріменяемость) Положення правової норми, що формально залишається в силі, але не вживаної на практиці

DIRECTIVE - (Директива) Принцип або норма, за допомогою яких адміністративний орган влади, що володіє правом оцінки, встановлює конкретну лінію поведінки на виконання цього права

DISPOSITIF - (Постанова суду) Часть приговора суда, включающая решение, принятое судом по рассматривавшемуся вопросу

DOCTRINE - (Доктрина) Идея или мнение авторов, занимающихся юридическими проблемами; в широкому значенні - самі ці автори

DROIT PERSONNEL - (Особисте право) Право кредитора вимагати від дебітора виконання зобов'язань

DROIT REEL - (Речове право) Право, що безпосередньо стосується речі

ECHEANCE - (Термін платежу) Дата, до якої дебітор повинен виконати зобов'язання

EQUITE - (Справедливість) Спосіб рішення суперечок на основі критеріїв переважно раціонального або морального порядку при приниженні або ігноруванні ролі чисто юридичних норм

ESPECE - (Справа) Питання або ситуація, представлені на розгляд судна

ESTER EN JUSTICE - (Переслідувати по суду) Брати участь в судовому процесі як позивач, відповідач або свідок

ETABLISSEMENT D'UTILITE PUBLIQUE- (Суспільна корисна установа) Юридична особа приватного права, ведуча суспільно корисну діяльність і що користується в цій якості пільговим правовим режимом

ETABLISSEMENT PUBLIC - (Державна установа) Орган центральної державної влади

ЕТАТ CIVIL - (Цивільний стан) Сукупність властивих обличчю якостей, передусім в індивідуальній і сімейній областях, що беруться до уваги законом з метою визначення тих або інакших юридичних наслідків; це також державні юридичні послуги, що виконуються, як правило, мерами, уповноваженими встановлювати і зберігати акти, пов'язані з цивільним станом індивідів

EXCEPTION - (Вилучення) При рішенні суперечок - будь-який засіб захисту, що дозволяє відповідачу анулювати або обмежити вимоги позивача

EXCES DE POUVOIR - (Перевищення повноважень) Будь-який вигляд незаконних дій, здатних привести до визнання недійсності адміністративного акту

FAIT JURIDIQUE - (Юридичний факт) Будь-яка подія, пов'язана з людським життям або маюче природне походження, породжене навмисно або мимовільно, здатне викликати які-небудь правові наслідки, що не є прямою метою здійснення дій.

FAUTE - (Провина) В широкому значенні - будь-яка поведінка і будь-яка дія індивіда, колективу або установи, демонструюче нехтування до закону, необережність, що являє собою протизаконну діяльність і здатне заподіяти збиток.

FOND - (Суть) Сукупність елементів юридичного акту або юридичної ситуації, що зачіпають сам предмет або саму суть тих або інакших прав, - на відміну від елементів зовнішнього характеру.

FORCE EXECUTOIRE - (Виконавча сила) Правовий наслідок, що зачіпає, в основному, судові рішення і що дозволяє забезпечувати їх виконання з використанням, при необхідності, сили державної влади.

FORCE MAJEURE - (Форс-мажорні обставини) Непередбачені, непереборні і події, що не залежать від людської волі, що звільняють дебітора від його зобов'язань або що звільняють особу, що заподіяла збиток, від відповідальності за нанесення цього збитку.

FORMALISME - (Формалізм) Юридичний принцип, що виражає загальну для законодавчої і нормотворческой діяльності тенденцію до збільшення кількості формальності, необхідної для придання юридичним актам законної сили або для здійснення прав, незалежно від звичайного обліку волі зацікавлених сторін.

FORME - (Форма) Сукупність елементів юридичного акту або правової ситуації, пов'язаних із зовнішнім виявом волі, тобто з уявленням і способом дій при складанні акту або при створенні ситуації.

FRUITS - (Доходи з майна) Майно різного роду в грошовому або натуральному вираженні, регулярно вироблюване речами без зміни їх суті.

GARDE - (Зберігання) Незалежне право контролю і управління, здійснюване особою відносно що використовується ним або довіреної йому речі і що дозволяє розглядати цю особу як відповідального за збиток, заподіяний даною річчю.

HEREDITE - (Спадщина) Все майно, залишене вмерлою особою.

ILLEGALITE - (Незаконність) Властивість того, що суперечить закону в суворому значенні слова або, ширше, сукупності правових норм взагалі.

INALIENABILITE - (Невідчужуваність) Юридична властивість майна або права, яке не можуть згідно із законом стати предметом відчуження.

INCOMPETENCE - (Некомпетентність) Нездатність органу державної, політичної, адміністративної або судової влади здійснити юридичний акт.

INFRACTION - (Правопорушення) Активна або пасивна поведінка, заборонена карним законодавством і покарана тим або інакшим конкретним образом на основі того ж карного законодавства.

INSTANCE - (Інстанція) Мета актів і терміни судової процедури, створююча судовий процес з моменту збудження справи до моменту виголошення остаточного вироку.

INSTRUCTION - (Розслідування) Фаза судового процесу, в ході якої сторони встановлюють і уточнюють свої вимоги, а суд збирає дані, необхідні для розгляду справи; в карному праві - допроцессуальная фаза, призначена для визначення того, чи виправдовують висунені обвинувачення звертання до судового органу.

INTIME - Термін, вживаний до позивача, виступаючого як оборонець при розгляді справи в порядку апеляції.

JOUISSANCE - (Користування) Використання якої-небудь речі з правом отримання від цього вигоди.

JUDICIAIRE - (Судовий) Пов'язаний з правосуддям і діяльністю судових органів - на відміну від законодавчої або адміністративної діяльності; в більш вузькому значенні - відповідно до французького права - пов'язаний виключно з діяльністю судових органів, що розглядають приватноправові питання.

JUGE - (Суддя) В широкому значенні - будь-яка особа, офіційно уповноважена вирішувати спірні питання, винесені на розгляд судових органів.

JUGEMENT - (Вирок) В широкому значенні - будь-яке рішення, винесене суддею по підсумках судового процесу; у вузькому значенні - рішення судового органу першого рівня.

JURIDICTION - (Юрисдикція) Задача або діяльність по здійсненню правосуддя шляхом застосування норм права.

(Судовий орган) Орган, встановлений для ведіння розслідувань і здійснення судових функцій в ході процесу.

JURISPRUDENCE - (Судова практика) Сума рішень, винесених різними судовими органами; також, в рамках однієї з гілок права, особлива область юридичної науки.

JUSTICE - (Справедливість в етичному значенні) Те, що ідеально відповідає вимогам розуму і принципам рівноправності.

(Справедливість в юридичному значенні) Рівновага в суспільних відносинах як мета виконання норм позитивного права.

(Правосуддя) Сукупність органів державної служби, призначених для дозволу суперечок шляхом судового втручання.

LEGS - (Майно, що Заповідалося ) Майно, призначене для передачі по заповіту.

LIBERALITE - Будь-яка безвідплатна передача майна, що здійснюється між живими особами або в зв'язку зі смертю особи.

LIQUIDATION - (Ліквідація майна) Чітке, ясне, точне числове визначення об'єму майна, належного розділенню, і суми пов'язаних з цим витрат.

LITIGE - (Суперечка) Загальний термін для позначення будь-якої незгоди або протистояння, що зачіпає які-небудь права або інтереси, що відстоюються різним образом і здатні породити конфлікт.

LOI - (Закон) В широкому значенні - будь-яка правова норма абстрактного і загального характеру, постійна в своєму застосуванні у вузькому значенні - норма, що пишеться права, затверджена парламентом, що є носієм законодавчої влади.

MAGISTRAT - (Магістрат) Особа, що відноситься до судового порядку і професіонально наділена правом здійснення правосуддя і виступу при цьому від імені держави; в більш широкому значенні - особа, уповноважена здійснювати правосуддя, навіть якщо воно відноситься до судово-адміністративного порядку.

MEDIATEUR - (Посередник) Особа, уповноважена пропонувати варіанти рішення суперечки, існуючого між сторонами. У адміністративній області - незалежна особа, уповноважена сприяти спрощенню і полегшенню відносин між адміністративними органами і громадянами без звертання до судових органів.

MEMOIRE - (Заява) Письмовий документ, що направляється в суд і вмісний виклад вимог і аргументів позивача.

MINISTERE PUBLIC - (Прокуратура) Корпус судових посадових осіб, що відносяться до певних судових органів і уповноважених контролювати виконання законодавства і стежити за дотриманням суспільних інтересів.

MINUTE - (Оригінал) Оригінал документа або аутентичного акту, складеного державним службовцем, вмісного підпис його автора і призначеного до обов'язкового зберігання органом влади - депозитарієм, таким як канцелярія суду або нотаріальне бюро.

MOTIFS - (Мотиви) Фактичні і юридичні причини, що зумовлюють дану конкретну адміністративну або присудження; в судових рішеннях виклад мотивів завжди і обов'язково передує викладу постанови.

MOYEN - (Засіб) Виправдувальний аргумент або елемент, що використовується для підтримки тієї або інакшої вимоги, що виставляється в зв'язку з процесом.

NORME - (Норма) Науковий юридичний термін, вказуючий загальне внеличное правило поведінки обов'язкового характеру.

NOTIFICATION - (Нотифікація) Спосіб переказу гласності адміністративних актів індивідуального характеру, що перебуває в персональному інформуванні особи про зачіпаюче його рішення; цей спосіб застосовується також до судових і позасудових актів.

OBLIGATION - (Зобов'язання, борг) В цивільному праві - юридичний зв'язок між двома або декількома особами, на основі якої дебітор зобов'язаний здійснити по відношенню до кредитора позитивну або негативну послугу; мова йде про пасивний аспект особистого права.

ORDONNANCE - (Ордонанс) Акт, що приймається урядом з дозволу парламенту і що зачіпає область законодавчих повноважень; також - вигляд рішень, що приймаються магістратами, виступаючими як єдині судді.

ORDRE PUBLIC - (Громадський порядок) Політико-адміністративна концепція організації колективного життя, здатна гарантувати мир, спокій і безпеку в даному конкретному суспільстві; в більш вузькому значенні - сукупність принципів і норм права, яким в рамках даної юридичної системи додається особлива сила.

PAIMENT- (Розрахунок) Виконання відповідного зобов'язання незалежне від його предмета.

PARQUET- Поширена назва прокуратури при звичайних судових органах.

PARTIE- (Сторона) Будь-яка юридична особа, що бере участь в договірному юридичному акті, - на відміну від третіх осіб; також - будь-яка юридична особа, залучена в судовий процес.

PATRIMOINE - (Надбання) Все майно і всі зобов'язання даної конкретної юридичної особи, як що є в наявності, так і майбутній, створюючий з правової точки зір єдине ціле, відносно якого діє загальний юридичний порядок.

PEINE - (Покарання) Санкція карального характеру, визначувана з метою попередження і припинення правопорушень, передбаченого карним законодавством.

PREJUDICE - (Збиток) Понесена особою матеріальна або моральна утрата.

PREUVE- (Доказ) Підтвердження дійсності факту, наявності права або існування юридичного акту.

PROCEDURE - (Процедура) Сукупність актів, операцій і формальності, належних виконанню при прийнятті якого-небудь юридичного акту або при забезпеченні ходу судового процесу; також гілка об'єктивного права, що включає юридичні норми організації і функціонування судових інстанцій.

PROCES - (Процес) Винесення суперечки на розгляд суду.

PROCES-VERBAL - (Протокол) Письмовий документ, що складається компетентним органом влади з метою констатації фактів, аналізу правової ситуації або підведення підсумків обговорення якого-небудь питання; також - письмовий акт, за допомогою якого орган державної влади встановлює факти, здатні викликати кримінально-правові наслідки.

PROMULGATION - (Обнародування) Акт, за допомогою якого президент Республіки офіційно заявляє про існування того або інакшого закону і вводить його в дію.

PUBLICATION - (Опублікування) Спосіб переказу гласності законів і адміністративних актів, що перебуває в доведенні їх до зведення громадян через кошти масової комунікації.

PUBLICITE - (Гласність) складний механізм доведення, що Передбачається об'єктивним правом до відома зацікавлених облич правових норм, судових рішень, а також деяких категорій юридичних ситуацій і окремих юридичних актів.

PUISSANCE PUBLIQUE - (Державна влада) Сукупність юридичних осіб, що розглядаються в їх відносинах з громадянами як виразники суверенітету; з технічної точки зору - сукупність юридичних осіб і органів влади, виконання ними специфічних норм і привілеїв публічного права, - в протилежність виконанню норм приватного права.

RECOURS - В загальному значенні - будь-яке право офіційної відкритої критики яких-небудь актів або дій; в більш вузькому значенні - термін, яким звичайно означаються дії, що збуджуються в адміністративному судовому органі.

REFERE - (Термінова постанова) Судова процедура термінового і виняткового характеру, що дозволяє добитися швидкого прийняття суддею рішення.

REGLEMENT ADMINISTRATE - (Адміністративний регламент) Абстрактний загальний внеличний адміністративний акт - на відміну від адміністративних актів індивідуального характеру.

REQUERANT - (Подавець клопотання) Автор судової заяви, особливо в адміністративних судових органах.

REQUETE - (Клопотання) В загальному значенні - будь-яка заява, направлена до органу влади, що має повноваження по прийняттю рішень, передусім - в суд.

REQUISITOIRE - (Звинувачувальний висновок) Письмовий акт, за допомогою якого представник прокуратури по завершенні процедури розслідування доводить до відома свій вмотивований висновок по справі, що розглядається; в ході судового засідання - усний виступ представника прокуратури з викладом аргументації на користь того або інакшого судового рішення, необхідного в ім'я захисту суспільних інтересів.

RESSORT - (Межі компетенції) Географічний округ, в якому даний конкретний судовий орган здійснює свої повноваження; в більш широкому значенні - область компетенції судді або суду.

RETRATT - (Відгук) Скасування адміністративного акту самим його укладачем, що має зворотну силу.

RETROACTIVITE - (Зворотна дія) Властивість юридичного акту, що полягає в приданні йому здатності виробляти юридичні наслідки до початку його застосування.

RISQUE - (Ризик) Теорія або система цивільної відповідальності, в рамках якої відповідальність юридичної особи може покладатися на яке-небудь обличчя навіть при відсутності провини в його діях; також використовується термін "безвинна відповідальність".

SENTENCE - (Висновок суду) Загальна назва всіх судових вироків і судових рішень; з технічної точки зору - позначення вироків, що виносяться деякими судовими органами першої інстанції.

SIGNIFICATION - (Повідомлення про рішення суду) Нотифікація судово-процесуального акту, офіційно здійснювана судовим виконавцем.

STIPULATION - (Обмовка) Вираження волі, що явно міститься в контракті або угоді; односторонній акт може нести в собі рішення або розпорядження, але не обмовку.

SYNALLAGMATIQUE - (Взаїмнообязивающий) Властивість контракту або угоди, породжуюча для сторін взаємні зобов'язання.

TIERS - (Третя особа) Будь-яка особа, не пов'язана з даним конкретним юридичним актом або юридичною ситуацією, також - в процесуальній термінології - будь-яка особа, що не знаходиться в положенні позивача або відповідача.

TRANSACTION - (Судова угода) Контракт, за допомогою якого сторони, що беруть участь в процесі, що починається або спорі, завершують цей процес або суперечку шляхом досягнення полюбовної угоди через взаємні поступки.

VERDICT - (Вердикт) Рішення, що приймається судом присяжних після проведення дебатов.

VOIE DE FAIT - (Свавілля) Виконавча дія матеріального характеру, що здійснюється адміністративним органом влади, що є відкрито протизаконним, що порушує основні права громадян і рішуче покарана шляхом припинення дії адміністративних привілеїв.

VOIES DE RECOURS - (Шляхи оскарження) такий, що Знаходиться в розпорядженні позивачів інструмент судової практики, здатний забезпечити перегляд або скасування рішення суду.

VOIES D'EXECUTION - (Шляхи виконання) Сукупність процедурних механізмів, за допомогою яких юридична особа з допомогою і при підтримці органів державної влади може добитися виконання винесених на його користь судових рішень.