На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Державна регіональна політика

Державна регіональна політика повинна бути невід'ємною складовою частиною політики держави, направленою на організацію території країни відповідно до прийнятої державної стратегії розвитку.

Об'єктивними передумовами регіональної політики виступають структурна неоднорідність простору країни в природно-географічному, ресурсному, економічному, соціальному, етнічному і політичному аспектах. Подібна неоднорідність вимушує будь-який захід приймати з урахуванням інтересів і особливостей регіонів.

Ефективна регіональна політика здійснюється на основі наступних принципів:

- послідовне здійснення всіма органами влади державної регіональної політики;

- облік в рішеннях центральних органів управління інтересів і особливостей регіонів, яких ці рішення торкаються;

- підвищення самостійності регіонів в розв'язанні власних проблем, т. е. формування ефективного самоврядування.

Термін «регіональний» для багатьох означає щось малозначне, що не стосується проблем державної політики. Однак практично немає такої сфери державної політики, в якій при успішному її здійсненні можна було б обійтися без реального урахування регіональних аспектів. Для досягнення позитивних результатів в здійсненні державної політики в будь-якій сфері в більшій або меншій мірі повинен прийматися в розрахунок регіональний чинник. Таким чином, коли мова йде про «регіональну політику», є у вигляду не місцева політика, а державна політика з урахуванням інтересів розвитку регіонів. Регіональною політикою є і внутрішня політика регіонів, яка здійснюється органами управління регіоном самостійно з урахуванням загальнодержавних інтересів. Ця частина політики може бути названа місцевою регіональною політикою. Але регіональною політикою держави є здійснення заходів в області політичній, економічній, соціальній, науково-технічній, екологічній, демографічній, гуманітарній, національній, в яких враховуються особливості конкретних регіонів.

Державна регіональна політика і політика регіонів - не розрізнені частини, а єдине ціле, вони доповнюють один одну.

Регіональна політика держави - цільові дії держави, направлені на збалансування умов діяльності регіонів і їх результатів, підвищення ефективності використання сукупних регіональних ресурсів і можливостей, створення умов для підвищення ефективності діяльності окремих регіонів.

Внутрішня політика регіонів - цільові дії органів влади регіону, направлені на найбільш ефективне використання всіх ресурсів регіону для підвищення добробуту населення, вдосконалення структури матеріального виробництва, поліпшення стану навколишнього середовища, розвиток соціально-економічної інфраструктури.

У державній регіональній політиці можна виділити ряд взаємопов'язаних елементів: економічну, соціальну, науково-технічну, екологічну, демографічну, гуманітарну і національну політику.

На основі загальних принципів державної регіональної політики формується регіональна економічна політика. У регіональному управлінні економічна політика займає ведуче положення. Розв'язання соціальних, екологічних, науково-технічних, демографічних і інших проблем регіону можливе в необхідному об'ємі тільки при наявності відповідних фінансових, кредитних і матеріальних ресурсів. Регіональна економічна політика включає:

- бюджетну і податкову політику;

- планування, прогнозування в регіоні;

- створення і реалізацію цільових програм;

- використання природних ресурсів і розпорядження власністю регіону:

- розміщення продуктивних сил;

- управління структурою виробництва;

- політику розвитку регіональних комплексів;

- контрольно-аналітичну діяльність;

- інформаційне забезпечення.

Метою регіональної соціальної політики держави є підвищення добробуту і задоволення потреб життєдіяльності всього населення. Здійснення соціальної політики в значній мірі знаходиться в безпосередній залежності від економічних можливостей країни, тієї частини національного доходу, яка виділяється на споживання. Соціальна політика держави і регіону має загальну економічну і правову основу, покликану забезпечити реалізацію прав і інтересів громадян Росії. Цілі сучасної регіональної політики в соціальній сфері - забезпечення достатнього рівня добробуту в кожному регіоні, створення приблизно однакових життєвих можливостей для всіх громадян. Регіональна соціальна політика покликана перешкоджати небажаній міграції населення, ослабити внутрішнє соціальне напруження, зберегти цілісність і єдність країни.

Державна регіональна науково-технічна політика виражає відношення держави до науково-технічних проблем, які є становлячою частиною регіональної політики. До основних задач регіональної науково-технічної політики відносяться:

- вивчення, аналіз стану науково-технічного комплексу регіону, виявлення місцевої специфіки і проблем;

- визначення пріоритетів розвитку науково-технічного комплексу;

- збереження, відновлення і розвиток науково-технічного комплексу відповідно до встановлених пріоритетів;

- визначення основних напрямів інвестиційної діяльності;

- створення сприятливих умов для інновацій;

- розвиток наукоемкой продукції, підвищення експортного потенціалу, конкурентоздатності виробників продукції;

- мінімізація негативних наслідків науково-технічного прогресу.

Для розвитку на пріоритетних напрямах, які мають ключове значення для розвитку відповідного регіону, розробляються регіональні науково-технічні програми.

Основна мета регіональної екологічної політики складається в створенні безпечних умов життя людини і відновленні природного середовища. До числа конкретних цілей регіональної екологічної політики відносяться:

- гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів, радіаційного захисту населення і навколишнього середовища;

- зведення до мінімуму шкідливого впливу техногенних аварій і катастроф;

- поліпшення екологічного стану басейну рік;

- поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах;

- екологизация технологій в промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, транспорті і інш.

У окремих регіонах потрібно здійснювати заходи по поліпшенню стану деградованих земель, рекультивації порушеного природного ландшафту, боротьбі з водною ерозією, подтоплением і хімічним забрудненням земельних ресурсів, збереженню біологічної різноманітності флори і фауни.

Демографічна політика, будучи становлячою частиною регіональної політики держави, розробляється в тісному взаємозв'язку з економічною, соціальною і екологічною політикою. При цьому враховується специфіка демографічної ситуації в кожному регіоні і конкретизуются напряму її реалізації. Основні цілі демографічної політики пов'язані з розв'язанням таких проблем, як: формування пропорційної віково-статевої структури населення, проведення соціальних заходів, стимулюючих народжуваність, поліпшення екологічної ситуації, підвищення безпеки роботи і т. п.

Пріоритетна мета регіональної гуманітарної політики - духовний розвиток суспільства, поліпшення його морального стану і здоров'я. Гуманітарна політика повинна бути направлена на формування вільнолюбної, ініціативної особистості, виховання національного, патріотичного обов'язку, відродження національного, культурного підмурівка суспільства.

Національна політика в Росії повинна бути направлена на здійснення конституційних, суспільних, політичних, економічних і соціальних прав і свобод всіх народів Росії. Важливою задачею національної політики є відродження культурних і національних традицій російського народу, який є государствообразующим етносом країни. Необхідне створення сприятливих умов для заселення російськими іммігрантами з республік колишнього СРСР регіонів Росії з несприятливою демографічною обстановкою. Крім того, необхідна розробка і прийняття законів, що дозволяють обмежити міграцію в країну представників національностей, що створюють соціально-економічне напруження в країні.

Існує декілька наукових підходів до вивчення регіональної політики, що дозволяють виробляти її правильну стратегію і шляхи формування. Розглянемо деякі з них: