На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Система органів виконавчої влади

У суб'єктові Федерації встановлюється система органів виконавчої влади на чолі з вищим виконавчим органом державної влади, очолюваним керівником вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Федерації.

Статутом суб'єкта Федерації може встановлюватися посада вищої посадової особи суб'єкта Федерації. Вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації очолює вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Федерації.

Відповідно до федеральної Конституції в межах ведіння Російської Федерації і повноважень Російської Федерації по предметах спільного ведіння федеральні органи виконавчої влади і органи виконавчої влади суб'єктів Федерації утворять єдину систему виконавчої влади в Російській Федерації.

Вища посадова особа суб'єкта Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Федерації) обирається громадянами Російської Федерації, що проживають на території регіону і що володіють згідно з федеральним законом активним виборчим правом, на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні, за винятком випадків, коли на день вступу внаслідок справжнього Федерального закону статутом суб'єкта Федерації передбачено наділення громадянина повноваженнями вищої посадової особи суб'єкта Федерації шляхом обрання його зборами представників, що спеціально скликаються.

У разі визнання виборів вищої посадової особи що не відбуваються, недійсними або у випадку, якщо жоден з кандидатів, що балотувалися не був вибраний, виконання обов'язків вищої посадової особи здійснюється відповідно до статуту суб'єкта Федерації. При цьому повторні вибори проводяться в термін не пізніше ніж через шість місяців після офіційного оголошення результатів попередніх виборів.

Вища посадова особа не може бути одночасна депутатом законодавчого органу державної влади суб'єкта Федерації, депутатом представницького органу місцевого самоврядування, не може займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової і інакшої творчої діяльності, якщо інакше не передбачене законодавством Російської Федерації.

Вища посадова особа суб'єкта Федерації обирається на термін не більш п'яти років і не може обиратися на вказану посаду більш двох термінів підряд.

Найменування посади вищої посадової особи суб'єкта Федерації встановлюється статутом суб'єкта Федерації з урахуванням історичних, національних і інакших традицій даного регіону.

Вища посадова особа суб'єкта Федерації:

- представляє суб'єкт Федерації у відносинах з федеральними органами державної влади, органами державної влади інших регіонів, органами місцевого самоврядування і при здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків;

- підписує договори і угоди від імені суб'єкта Федерації;

- обнародує закони, засвідчуючи їх обнародування шляхом підписання законів або видання спеціальних актів, або відхиляє закони, прийняті представницьким органом державної влади;

- формує вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Федерації відповідно до регіонального законодавства;

- має право вимагати скликання позачергового засідання представницького органу державної влади суб'єкта Федерації, а також скликати новообраний представницький орган державної влади суб'єкта Федерації на перше засідання раніше терміну, встановленого для цього регіональним законодавством;

- має право брати участь в роботі представницького органу державної влади з правом дорадчого голосу;

- здійснює інакші повноваження відповідно до федерального і регіонального законодавства.

Законодавчий орган державної влади суб'єкта Федерації має право виразити недовір'я вищій посадовій особі суб'єкта Федерації у разі видання ним актів, що суперечать федеральному і регіональному законодавству, якщо такі протиріччя встановлені відповідним судом, а вища посадова особа суб'єкта Федерації не усуне вказані протиріччя протягом місяця від дня вступу внаслідок судового рішення. Недовір'я також може бути виражене у разі грубого порушення федерального і регіонального законодавства, якщо це спричинило масове порушення прав і свобод громадян.

Рішення про недовір'я вищій посадовій особі приймається двома третинами голосів від встановленого числа депутатів з ініціативи не менше за одну третину від встановленого числа депутатів.

Прийняття рішення про недовір'я спричиняє за собою негайну відставку вищої посадової особи суб'єкта Федерації і очолюваного ним вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації.

Рішення розділу Російської Федерації про звільнення вищої посадової особи суб'єкта Федерації від посади спричиняє за собою також і відставку вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Федерації.

У разі звільнення Президентом Російської Федерації вищої посадової особи суб'єкта Федерації від посади, якщо статутом або законом суб'єкта Федерації не встановлений порядок тимчасового виконання обов'язків вищої посадової особи, розділ Російської Федерації може призначити тимчасово виконуючої обов'язки вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації на період до вступу на посаду новообраної вищої посадової особи.

У разі дострокового припинення повноважень вищої посадової особи уповноважені на те органи або посадові особи відповідно до федерального і регіонального законодавства призначають позачергові вибори вищої посадової особи суб'єкта Федерації. Вказані вибори повинні провестися не пізніше ніж через шість місяців від дня дострокового припинення повноважень вищої посадової особи.

Розглянемо діяльність вищої посадової особи регіону на прикладі Москви.

Мер Москви є вищою посадовою особою міста Москви і обирається терміном на чотири роки. Мер Москви прямо взаємодіє з органами виконавчої влади міста Москви і вирішує питання соціально-економічного розвитку, також Мер здійснює управління міським господарством і виконує інакші виконавчо-розпорядчі функції в межах своїх повноважень.

Повноваження Мера Москви:

- представлення міста в системі відносин з федеральними органами державної влади, органами державної влади інших суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування;

- підписання і обнародування ухвалених Московською міською Думою законів міста Москви, або відхилення їх;

- формування Уряди Москви;

- внесення на розгляд Президента РФ, Уряду РФ і інакших органів державної влади Російській Федерації проектів актів, прийняття яких знаходиться в їх компетенції;

- призначення представника від виконавчого органу державної влади міста Москви в Пораді Федерації;

- призначення своїх повноважних представників в Московській міській Думі і в інакших органах державної влади;

- видання указів і розпоряджень відносно питань своєї компетенції, які є обов'язковими для виконання на всієї території Москви, а також здійснення контролю за їх виконанням;

Укази Мера Москви - правові акти, які освітлюють питання нормативного характеру, а також інакші передбачені федеральними законами і законами Москви питання.

Розпорядження Мера Москви - правові акти, освітлюючі питання, оперативно-розпорядливого характеру.

Створення апарату Мера Москви. Положення про апарат Мера затверджується самим Мером Москви і інш.

Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Федерації є постійно діючим органом виконавчої влади регіону, володіє правами юридичної особи, має гербовий друк. Фінансування вищого виконавчого органу і очолюваних ним органів виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів регіонального бюджету, передбачених окремою статтею.

Вищий виконавчий орган розробляє і здійснює заходи по забезпеченню комплексного соціально-економічного розвитку регіону, бере участь в проведенні єдиної державної політики в області фінансів, науки, утворення, охорони здоров'я, соціального забезпечення і екології.

Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації:

- здійснює в межах своїх повноважень міри по реалізації, забезпеченню і захисту прав і свобод людини і громадянина, охороні власності і громадського порядку, боротьбі із злочинністю;

- розробляє для уявлення вищою посадовою особою до законодавчого органу державної влади суб'єкта Федерації проект бюджету, а також проекти програм соціально-економічного розвитку регіону;

- забезпечує виконання бюджету, готує звіт про його виконання і звіти про виконання програм соціально-економічного розвитку регіону для представлення їх до законодавчого органу державної влади суб'єкта Федерації;

- формує інакші органи виконавчої влади суб'єкта Федерації;

- управляє і розпоряджається регіональною власністю відповідно до регіональних законів, а також федеральною власністю, переданою в управління суб'єкту Федерації відповідно до федерального законодавства;

- має право запропонувати органу місцевого самоврядування, виборній або інакшій посадовій особі місцевого самоврядування привести у відповідність із законодавством Російської Федерації видані ними правові акти у випадку, якщо вказані акти суперечать федеральному і регіональному законодавству, а також має право звернутися до суду;

- укладає згідно з федеральним законом договори з федеральними органами виконавчої влади про розмежування предметів ведіння і повноважень, а також угоди про взаємну передачу здійснення частини своїх повноважень;

- здійснює інакші повноваження, встановлені федеральним і регіональним законодавством, а також угодами з федеральними органами виконавчої влади, передбаченими статтею 78 Конституції Російської Федерації.

По характеру функцій, що виконуються можна виділити три групи структурних підрозділів. До першої групи можуть бути віднесені підрозділи, що відповідають за вузький сектор або галузь управління, наприклад, управління сільського господарства. Також існує група підрозділів, діяльність яких охоплює певний комплекс питань регіонального управління, наприклад, фінансове планування, ревізія і внутрішні перевірки і т. п. Крім того, можна виділити групу підрозділів, що не володіють власною компетенцією і здійснюючих забезпечення діяльності інших структур. Сюди відносяться всілякі допоміжні служби і підрозділи, наприклад, канцелярія.

При плануванні структури органів управління важливо визначити, до якого типу структурних підрозділів відноситься функція, що виконується органом або підрозділом. На жаль, при побудові структур управління цей принцип часто порушується, що приводить до виконання окремими підрозділами невластивих їм функцій і погіршенню дієздатності всієї структури управління.

Для підвищення ефективності бажано, щоб питання, віднесені до ведіння одного з підрозділів адміністрації, носили максимально завершений характер. Якщо виконання функції рознесене по різних структурах або в ході виконання даної функції беруть участь практично всі підрозділи, як, наприклад, при бюджетному процесі, важливо чітко визначити місце і задачі кожного з підрозділів шляхом розділення окремих елементів і етапів бюджетного процесу між структурними підрозділами. Для великих регіонів, що мають великий апарат управління, доцільно використати як можна більш детальне розмежування функцій з створенням спеціальних підрозділів для їх виконання.

З точки зору підлеглості систему органів виконавчої влади регіону можна розділити на три групи:

- апарат глави адміністрації;

- комітети, управління, відділи і інакші служби обласної адміністрації;

- різні територіальні органи федеральних відомств і міністерств.

Апарат глави адміністрації здійснює організаційне керівництво комітетів, управлінь, відділів обласної адміністрації, інших галузевих об'єднань, а також аналізує їх діяльність.

Управління, відділи і комітети обласної адміністрації є структурними підрозділами в адміністрації, що виконують функції виконавчої влади.

Найбільш складною проблемою при організації регіональних органів влади є питання двійчастого підкорення. Питання двійчастого підкорення торкається нерівнозначності підкорення різних органів влади по горизонталі і вертикалі. Наприклад, існують структури, такі як територіальні органи податкової служби, управління внутрішніх справ і ряд інших органів, які мають федеральне підкорення.

Як приклад приведемо структуру адміністрації Самарської області.

Структурні підрозділу Адміністрації області:

- Апарат Адміністрації Самарської області;

- Департамент економічного розвитку і інвестицій Самарської області;

- Департамент управління фінансами Самарської області;

- Департамент управління державним майном Самарської області;

- Департамент охорони здоров'я Самарської області;

- Департамент культури Самарської області;

- Департамент науки і утворення Самарської області;

- Департамент соціального захисту населення Самарської області;

- Департамент по паливно-енергетичному комплексу, хімії і нафтохімія, транспорту і зв'язку Самарської області;

- Департамент фізичної культури, спорту і туризму Самарської області;

- Департамент сільського господарства і продовольства Самарської області;

- Департамент по будівництву, архітектурі, житлово-комунальному і дорожньому господарству Самарської області;

- Департамент промисловості і торгівлі Самарської області;

- Департамент фінансово-господарської діяльності Самарської області;

- Головне управління труда Самарської області;

- Контрольна інспекція Самарської області;

- Представництво Самарської області при Уряді Російської Федерації Самарської області;

- Правове управління Самарської області.

Апарат адміністрації Самарської області формується відповідно до Положення про апарат Адміністрації Самарської області. Апарат Адміністрації Самарської області є державним органом, який забезпечує діяльність Губернатора як вищої посадової особи Самарської області і здійснення ним покладених на нього державних повноважень.

Апарат Адміністрації області виконує наступні функції:

- здійснення контролю за виконанням федеральних законів, указів і розпоряджень Президента Російської Федерації, законів Самарської області, постанов і розпоряджень Губернатора, а також вивчення їх впливу на суспільні відносини;

- забезпечення взаємодії Губернатора Самарської області з федеральними органами законодавчої і виконавчої влади, Губернською Думою, органами місцевого самоврядування;

- здійснення правового, інформаційно-аналітичного і програмного забезпечення діяльності Губернатора і органів державної влади Самарської області;

- забезпечення збору і обробки інформації про соціально-економічну і політичну ситуацію, що відбувається в області і за її межами;

- забезпечення підготовки і узгодження проектів постанов і розпоряджень Губернатора;

- забезпечення діяльності колегії Адміністрації Самарської області, дорадчих і консультативних органів при Губернаторові і інш.

Склад апарату Адміністрації області:

- керівник апарату Адміністрації і його заступник;

- прес-служба;

- контрольна інспекція;

- інформаційно-аналітичний відділ;

- організаційний відділ;

- відділ державно-правових органів;

- центр суспільних зв'язків;

- загальний відділ;

- відділ державної служби і кадрів;

- відділ нагород;

- відділ листів і прийому громадян;

- сектор спеціального документального зв'язку;

- спецчастина.

Правові акти законодавчого органу державної влади суб'єкта Федерації, вищої посадової особи, вищого виконавчого органу, інакших органів державної влади суб'єкта Федерації, а також правові акти посадових осіб вказаних органів, перечачі Конституції Росії, федеральному, регіональному законодавству, підлягають опротестуванню відповідним прокурором або його заступником у встановленому законом порядку.

Закони суб'єкта Федерації, правові акти законодавчого органу державної влади суб'єкта Федерації, правові акти органів виконавчої влади суб'єкта Федерації і правові акти їх посадових облич, порушуючі права і свободи людини і громадянина, права суспільних об'єднань і органів місцевого самоврядування, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Розділ Російської Федерації має право припинити дію акту вищої посадової особи суб'єкта Федерації, а також дію акту регіонального органу виконавчої влади у разі суперечності цього акту Конституції, федеральним законам, міжнародним зобов'язанням Росії або порушення прав і свобод людини і громадянина до розв'язання цього питання відповідним судом.

У період дії указу про припинення дії акту вищою посадовою особою суб'єкта Федерації і (або) органом виконавчої влади суб'єкта Федерації не може бути виданий інший акт, що має той же предмет регулювання, за винятком акту, скасовуючого акт, дія якого припинена розділом Російської Федерації, або що вносить в нього необхідні зміни.

Посадові особи органів виконавчої влади суб'єкта Федерації несуть відповідальність, передбачену федеральним і регіональним законодавством.

Розділ Російської Федерації в формі указу виносить попередження вищій посадовій особі суб'єкта Федерації у разі видання нормативного правового акту, що суперечить Конституції Російської Федерації, федеральним законам, якщо такі протиріччя встановлені відповідним судом, а вища посадова особа суб'єкта Федерації протягом двох місяців від дня вступу внаслідок рішення суду або протягом інакшого передбаченого рішенням суду терміну не прийняла в межах своїх повноважень заходів по виконанню рішення суду. Попередження також може бути винесене у разі ухиляння вищої посадової особи суб'єкта Федерації протягом двох місяців від дня видання указу про припинення дії нормативного правового акту від видання нормативного правового акту, що передбачає скасування припиненого нормативного правового акту, або від внесення в нього змін, якщо протягом цього терміну вища посадова особа суб'єкта Федерації не звернулася до відповідного суду для дозволу суперечки.

Термін, протягом якого виноситься попередження вищій посадовій особі суб'єкта Федерації, не може перевищувати шість місяців від дня вступу внаслідок рішення суду або від дня офіційного опублікування указу про припинення дії нормативного правового акту, якщо вища посадова особа суб'єкта Федерації не звернулася до відповідного суду для дозволу суперечки.

Якщо протягом місяця від дня винесення розділом Російської Федерації попередження вищій посадовій особі суб'єкта Федерації останній не прийняв в межах своїх повноважень заходів по усуненню причин, що послужили основою для винесення йому попередження, розділ Російської Федерації своїм указом отрешает вища посадова особа суб'єкта Федерації від посади.

Розділ Російської Федерації в порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством Російської Федерації, має право по вмотивованому представленню Генерального прокурора Російської Федерації тимчасово відчужити вищу посадову особу суб'єкта Федерації від виконання обов'язків у разі пред'явлення вказаному обличчю обвинувачення в здійсненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Вища посадова особа суб'єкта Федерації, повноваження якого були припинені указом про звільнення від посади, має право оскаржити даний указ в Верховний Суд Російської Федерації протягом десяти днів від дня офіційного опублікування указу. Верховний Суд повинен буде розглянути жалобу і ухвалити рішення не пізніше десяти днів від дня її подачі.