На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 52 53 54 56 57 58 59 61 62 63

12.1. Поняття юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства

При аналізі категорії юридичної відповідальності виникає питання про визначення змісту цього понятия', яке відноситься до числа загальнотеоретичних і застосовних в різних галузях права. Це поняття неоднозначне і певною мірою спірне для юридичної науки. Доктринальній єдності підходу до даної категорії перешкоджають відмінності у вихідних правових позиціях вчених, які знайшли вираження в численних роботах, присвячених проблемам відповідальності.

Будучи одним з юридичних коштів, нейтралізуючих наслідки неналежної поведінки суб'єкта, що порушує права і інтереси інших осіб, що охороняються законом, юридична відповідальність виступає як реакція держави на довершене правопорушення. Ця реакція, що виявляється державою в рамках виконання останнім охоронної функції, має владний, примусовий характер, що примушує правопорушника зазнати несприятливих для нього наслідків у вигляді позбавлення певних матеріальних або нематеріальних благ. У теорії панує точка зору, відповідно до якої державне примушення застосовується тільки при реалізації негативної (ретроспективної) відповідальності як допоміжного засобу, який не можна розповсюджувати на всі різновиди відповідальності, і робиться висновок, що правова відповідальність в її позитивному і ретроспективному виявах знаходиться у ведінні держави. І якщо позитивна відповідальність розширяється і зміцнюється, то друга надалі буде вужчати'.

Таким чином, не всяке державне примушення потрібно вважати відповідальністю. Наприклад, примусовий (судове) вплив в формі вимоги усунути порушення, допущені наймачем житлового приміщення і що послужили основою для розірвання договору найма (ст. 687 ГК), не є міра відповідальності, бо в цьому випадку відсутній елемент додаткових несприятливих наслідків для порушника, т. е. тих самих позбавлень, які виходять за рамки примусового виконання обов'язку. Тим часом питання юридичної відповідальності в чинному житловому законодавстві вирішені вельми непослідовно, неповно і не розподілені явно по галузевій приналежності. У ст. 154 ЖК міститься зразковий перелік діянь, за здійснення яких особи, винні в цьому, несуть карну, адміністративну і інакшу відповідальність. У числі таких діянь законодавець називає:

- порушення порядку постановки на облік громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, зняття з обліку і надання громадянам житлових приміщень;

- недотримання встановлених термінів заселення житлових будинків і житлових приміщень;

' См.: Братусь С. Н. Юрідічеська відповідальність і законність. М., 1976. С. 7-42; Тархов В. А. Гражданськоє право. Загальна частина. Чебоксари, 1997. С. 271- 288.

' Чорних Е. В. Юрідічеська відповідальність і державне примушення // Теорія держави і права / Під ред. Н. І. Матузова і А. В. Малько. С. 550-551.

- порушення правил користування житловими приміщеннями, санітарного змісту місць загального користування, драбинних кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій;

- самовільне переобладнання і перепланировка житлових будинків і житлових приміщень і використання їх не за призначенням;

- порушення правил експлуатації житлових будинків, житлових приміщень і інженерного обладнання, безгосподарний їх зміст;

- псування житлових будинків, житлових приміщень, їх обладнання і об'єктів благоустрою.

При цьому одне і те ж порушення житлового законодавства, допущене в формі перерахованих вище дій, може спричинити за собою різного роду відповідальність. Так, за псування житлових приміщень можуть бути застосовані санкції як цивільно-правового, так і адміністративного характеру або кримінально-правові заходи (п.2ст.687ГК; ст. 167,168 УК; ст. 142КоАП).

Державне примушення здійснюється шляхом застосування різних заходів впливу на порушника, які спричиняють для нього різні ж наслідки. Від характеру цих заходів і характеру наслідків залежить галузева приналежність юридичної відповідальності. Якщо несприятливі наслідки носять майновий характер і виражаються у відшкодуванні збитків, сплаті неустойки, відшкодуванні шкоди, має місце цивільно-правова відповідальність за порушення житлового законодавства. Якщо несприятливі наслідки виражаються в санкціях, передбачених нормами адміністративного або карного законодавства, має місце адміністративно-правова або карна відповідальність.

Узагальнюючи сказане вище, можна дати визначення юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства як державно-примусового впливу на порушників норм житлового права, яка полягає в застосуванні до них заходів впливу, манливих додаткові несприятливі наслідки.